De Lichtbron Wateringen © 2005-2020 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

 

ANBI informatie

 

 

De Protestantse Gemeente Wateringen/Kwintsheul en Wateringseveld te Wateringen en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

 

Contactgegevens:

Correspondentieadres

Postbus 51

2290 AB  Wateringen


Naam: Protestantse Gemeente Wateringen/Kwintsheul en Wateringseveld

 

 

 

Telefoon: 017429588

 

Email: penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl

 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

 

RSIN nummers:
Kerk: 002550027

Diaconie: 824105643

 

Doelstelling.

Naast het samenkomen tijdens de diensten op zondag en tijdens andere bijzondere vieringen vindt de Protestantse Gemeente het belangrijk open te staan voor anderen en iets te betekenen voor de gemeenschap. Daarmee willen we ons christen-zijn tonen.
Het pastorale team bestaande uit de predikant, ouderlingen en wijkmedewerkers werkt aan het opbouwen van een band met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting in kleine en grotere kring is daarvan het uitgangspunt.
Missie en doel van de diaconie is het uitdragen van de liefde voor de medemens. Ze wil het gezicht van de kerk zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid. Zowel dichtbij als veraf wil de diaconie de medemens ondersteunen in praktische en financiële zin. Niet alleen draagt de diaconie jaarlijks bij in grote en kleine projecten in ontwikkelingslanden maar doet dit ook in de directe omgeving. De voedselbank is hiervan een voorbeeld.
Door middel van allerlei activiteiten schenken we specifieke aandacht aan de jeugd binnen onze kerk en in oecumenisch verband.

 

Beleidsplan.

Hiervoor wordt verwezen naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk.

Dit beleidsplan is te vinden via www.pkn.nl

 

Bestuurssamenstelling kerk.

De Protestantse Gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit

1 predikant, 4 ouderlingen , 5 diakenen 1 kerkrentmeester.

Bestuurssamenstelling Diaconie

Voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden

 

Beloningsbeleid.
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk prodeo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Onze koster, beheerder en de organist worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn te vinden via:

www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden.

 

Activiteiten

Naast onze kerkdiensten op zondagmorgen waren er dit jaar ook weer bijzondere vieringen, oecumenische diensten en stilte vieringen in de tijd voor Kerst en Pasen. Naast de kindernevendiensten werden er activiteiten ondernomen. Op 20 september vierden we de startzondag.
 

Financiële verantwoording gemeente en diaconie

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente zijn openbaar.
De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een tweetal leden van de kerk.

 

 

                                                                Kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Diakonie